ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA: WYKONANIE REMONTU URZĄDZEŃ SKATEPARK W GÓRZE

 WYKONANIE REMONTU URZĄDZEŃ SKATEPARK W GÓRZE

1. Zamawiający:
Gmina Góra,
w imieniu której działa Ośrodek Kultury Fizycznej, ul. Sportowa 1, 56-200 Góra.

Osobą upoważnioną do kontaktu w zakresie przedmiotowego zamówienia jest:                                              Ryszard Wawer – Dyrektor Ośrodka Kultury Fizycznej w Górze, ul. Sportowa 1,                                          tel. 65 – 543 – 25 – 03, email:okfgora@wp.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie nie podlega procedurom określonym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.), na postawie art. 4, pkt. 8.

3. Termin realizacji zamówienia:

45 dni od daty podpisania umowy. Jest to data zgłoszenia do odbioru.

4. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie remontu urządzeń: Bank Ramp, Quarter Pipe, Funbox do skoków, Funbox z grindboxem 3/3 i piramida, Grindbox „ławka z oparciem, poręcz prosta – zgodnie z dokumentacją projektową (programem prac remontowych), stanowiącą załącznik do niniejszego zaproszenia.

Wykonawcy winni przesyłać zapytania i/lub wnioski o zmianę postanowień zawartych w zaproszeniu  przed upływem terminu składania ofert na adres e- mail: okfgora@wp.pl., w przypadku  wątpliwości związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, w szczególności zakresem i sposobem realizacji robót.

Treść zapytań wraz z odpowiedziami, których treść stanowić będzie integralną część zaproszenia, a zatem i umowy – zostaną niezwłocznie opublikowane  na  obu stronach, na których opublikowano zaproszenie  jako jego  załączniki.

5. Miejsce i termin złożenia i otwarcia ofert:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 2019.03.18., godz. 12.00
w siedzibie Zamawiającego, tj. Ośrodek Kultury Fizycznej, ul. Sportowa 1, 56 – 200 Góra.

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnej z w/w opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i dostarczenie jej na miejsce składania ofert po terminie określonym w zaproszeniu do składania oferty) ponosi Wykonawca.

Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na złożenie oferty.

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2019.03.18. o godz. 12.15 w siedzibie zamawiającego.

7. Okres gwarancji:

– 3 lata gwarancji na materiał konstrukcyjny,

– 3 lata gwarancji na stal galwanizowaną oraz inne stalowe komponenty,

– 1 rok gwarancji na warstwę podkładową i nawierzchnię jezdną.

8. Termin związania ofertą: 30 dni.

9. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

–  posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem niniejszego zamówienia,

–  posiadają wiedzę i doświadczenie,

– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,

–  znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Zamawiający, w ramach weryfikacji prawa do reprezentowania osoby podpisującej ofertę oraz potwierdzenia, iż w stosunku do wykonawcy nie otwarto likwidacji lub którego nie ogłoszono upadłości samodzielnie wygeneruje informację z CEiDG lub KRS.

Oferta wykonawcy, która zostanie podpisana przez osobę nieumocowaną lub w stosunku, do którego zachodzą wymienione powyżej okoliczności – zostanie odrzucona.

10. Wykonawca wraz z ofertą winien przedstawić następujące oświadczenia i dokumenty:

 1. Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zaproszenia wraz z wypełnioną tabelą elementów rozliczeniowych.
 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem
  stanowiącym załącznik nr 2 do zaproszenia.

Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli oświadczeni i dokumenty zawierające błędy lub złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie.

11. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta musi mieć formę pisemną i powinna być sporządzona w języku polskim. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego. Oferta powinna zawierać: imię, nazwisko, nazwę (firmę) i dokładny adres wykonawcy, nr telefonu, nr faksu, adres e-mail, nr REGON i NIP oraz datę sporządzenia oferty.

Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami (załącznikami do zapytania ofertowego). Odpowiedzi muszą być udzielane na wszystkie pytania zawarte w załącznikach. Jeżeli zabraknie miejsca należy dołączyć dodatkowe strony, należy ponumerować każdą ze stron w miejscu do tego przeznaczonym w prawym górnym rogu na każdej stronie. Jeżeli pytanie postawione w załączniku nie dotyczy Wykonawcy, należy wpisać „nie dotyczy„. Wszystkie strony oferty należy zaopatrzyć własnoręcznym podpisem Wykonawcy lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Poprawki należy dokonać poprzez skreślenie błędnego zapisu i zaopatrzenie go własnoręcznym podpisem Wykonawcy lub osoby upoważnionej.

Ofertę należy umieścić w nieprzejrzystej, zamkniętej (opieczętowanej) kopercie w taki sposób, aby nie budziło to żadnych wątpliwości, co do możliwości jej wcześniejszego otwarcia lub ujawnienia treści oferty przez osoby nieupoważnione.

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego oraz napis: Oferta na wykonanie remontu urządzeń skatepark w Górze.

12. Opis sposobu obliczenia ceny:

Ceny jednostkowe w ofercie muszą być podane z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, muszą być podane w PLN liczbowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT. Ceny muszą uwzględniać wszelkie koszty dodatkowe związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Ceny jednostkowe podane w formularzu ofertowym powinny obejmować całokształt prac wraz z robotami pomocniczymi. Podane ceny w formularzu ofertowym będą obowiązywały przez cały czas trwania umowy.

W postępowaniu ustalono wynagrodzenie kosztorysowe wyliczone na podstawie przedmiaru robót przekazanego przez Zamawiającego. W przypadki konieczności wykonania robót nie objętych udostępnionym przedmiarem zastosowanie znajdą mechanizmy opisane w umowie.

Niezależnie od powyższego zaleca się wykonawcom dokonanie wizji lokalnej na przyszłym placu budowy oraz zgłaszanie w trakcie postępowania o wszelkich zauważalnych błędach w przedmiarach.

13. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
Cena – 100 % .

Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia objętego zapytaniem ofertowym. Podpisanie umowy nastąpi niezwłoczne po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadku złożenia najkorzystniejszej oferty z ceną brutto przewyższającą kwotę jaka została przewidziana w budżecie Gminy Góra na realizację przedmiotu zamówienia lub z innego ważnego powodu.

14. Unieważnienie postępowania:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli:

 1. Nie złożono żadnej oferty.
 2. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na
  sfinansowanie zamówienia.
 3. Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży
  w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
 4. Postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiające zawarcie ważnej umowy.

15. Załączniki:

– załącznik nr 1: formularz ofertowy,

– załącznik nr 2: oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,

– załącznik nr 3: projekt umowy,

– załącznik nr 4: opis urządzeń,

– załącznik nr 5: rozmieszczenie urządzeń,

– załącznik nr 6: ocena stanu technicznego i program prac remontowych,

– załącznik nr 7: klauzula informacyjna.

 

OGŁOSZENIE WYWIESZONO NA TABLICY INFORMACYJNEJ W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO W MIEJSCU OGÓLNODOSTĘPNYM

ORAZ OPUBLIKOWANO NA STRONACH: www.gora.com.pl

 

                                                                                                                      Ryszard Wawer

                                                                                                                      Dyrektor

                                                                                                                      Ośrodka Kultury Fizycznej

                                                                                                                      w Górze

 

Załączniki do pobrania (pdf):

Załącznik nr 1: formularz ofertowy,

Załącznik nr 2: oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

Załącznik nr 3: projekt umowy,

Załącznik nr 4: opis urządzeń,

Załącznik nr 5: rozmieszczenie urządzeń,

Załącznik nr 6: ocena stanu technicznego i program prac remontowych,

Załącznik nr 7: klauzula informacyjna.